Nota prawna

Prawa autorskie Strona www.ksws.pl (zwana dalej „stron�?”) jest wy??�?czn�? w??asno??ci�? Micha??a Adamowicz (zwan�? dalej „w??a??cicielem”) stworzon�? przez ni�? dla celów informacyjnych, komunikacyjnych, a nast�?pnie udost�?pnion�? u??ytkownikom do u??ytku prywatnego, niekomercyjnego.

Konieczne jest zachowywanie i odtwarzanie ka??dego bez wyj�?tku ostrze??enia o prawach autorskich oraz innych prawach w??asno??ci zawartych we wszystkich Informacjach, które si�? pobiera. Jednak??e, nie wolno rozprowadza�?, zmienia�?, przekazywa�?, przesy??a�? czy wykorzystywa�? zawarto??ci tej Witryny do u??ytku publicznego lub w celach komercyjnych, w??�?czaj�?c w to teksty, obrazy, nagrania i filmy wideo, bez pisemnej zgody W??a??ciciela Strony.

W??a??ciciel Strony nie ponosi odpowiedzialno??ci za b??�?dne dzia??anie Strony lub szkody powsta??e w wyniku jej przegl�?dania lub przetwarzania materia??ów na niej zawartych w??�?czaj�?c w to teksty, obrazy, nagrania i filmy wideo.

W??a??ciciel nie ponosi odpowiedzialno??ci za tre??�? artyku??ów, informacji zawartych na Stronie

W??a??ciciel zastrzega sobie prawo do zmian warunków i zastrze??e?? w ka??dej chwili. Korekty te s�? wi�???�?ce dlatego zaleca si�? systematyczne odwiedzanie Strony w dziale „nota prawna”

W??a??ciciel nie ponosi odpowiedzialno??ci za dzia??anie ??�?czy umieszczonych na Stronie,  kieruj�?cych do innych witryn internetowych.

Transmisja danych drog�? elektroniczn�? mo??e zawiera�? luki w zabezpieczeniach ze wzgl�?du na w??a??ciwo??ci techniczne Internetu.

Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google Analytics, us??ugi analizy ogl�?dalno??ci stron internetowych udost�?pnianej przez Google, Inc. (“Google”). Google Analytics u??ywa “cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze u??ytkownika w celu umo??liwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki u??ytkownicy z niej korzystaj�?. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez u??ytkownika (w??�?cznie z jego adresem IP) b�?d�? przekazywane spóóce Google i przechowywane przez ni�? na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google b�?dzie korzysta??a z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez u??ytkownika, tworzenia raportów dotycz�?cych ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz ??wiadczenia innych us??ug zwi�?zanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z internetu. Google mo??e równie?? przekazywa�? te informacje osobom trzecim, je??eli b�?dzie zobowi�?zana to uczyni�? na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzaj�? takie informacje w imieniu Google. Google nie b�?dzie ??�?czy??a adresu IP u??ytkownika z ??adnymi innymi danymi b�?d�?cymi w jej posiadaniu. U??ytkownik mo??e zrezygnowa�? z cookies wybieraj�?c odpowiednie ustawienia na przegl�?darce, jednak nale??y pami�?ta�?, ??e w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny mo??e okaza�? si�? niemo??liwe Korzystaj�?c z niniejszej witryny internetowej u??ytkownik wyra??a zgod�? na przetwarzanie przez Google dotycz�?cych go danych w sposób i w celach okre??lonych powy??ej.